نوشته شده توسط : شمس الدین رجبی

به نام خدا

نقد و بررسی کتب ششم  ابتدایی

 

قرآن 

همکاران محترم توجه نمایند  چنانچه حرکات یا علامت ها ی کلمات  یا عبارات قرآن  در جای مناسب چاپ نشده است ،تذکر لازم به  دانش آموزان داده شود .

-در صفحه 3 تمرین چهارم سطر اول ، علامت ساکن روی حرفـ« یـ  »کلمه ی لیل گذاشته شود.

-در صفحه 6 آشنایی با خط قرآن شماره 8 ، الف کوتاه بهتر است روی حرف  « و »  گذاشته شود .

- در صفحه 12 عبارت شماره 1 ، علامت  ساکن روی حرف  « ل » کلمه ی  والارض  گذاشته شود

- در صفحه 21  بیت سوم شعر پروین اعتصامی کلمه ی « کویی » صحیح  است .

فارسی

 1-در درس ششم صفحه ۴۳ اين کتاب درباره ي آداب طعام خوردن مطلبي ذکر شده که مغايرت اساسي با آيات  قران کريم و روايات دارد!

در اين مطلب آمده:به طعام نظر نکند و طعام نبويد و نگزيند!!! جاي بسي شگفتي است چگونه مولفين محترم از اين آيه ي قران غافل مانده اند که: فلينظر الانسان الي طعامه(پس انسان بايد به غذاي خويش نگاه کند)

و يا آيات و روايان متعدد ديگر در اين خصوص که مجال پرداختن به آن نيست

2- در قرار دادن علائم نگارشي کم دقتي بسياري در اين کتاب مشاهده مي گردد.

 

3-اشتباهی تصویری  :طراح محترم گویا فراموش کرده و یا کاملاً بی‌اطلاع بوده که آبادان فاقد هر نوع کوه و ارتفاعات قابل ذکری است و دریاقلی را در میان کوه‌ها به تصویر کشیده که در حال رکاب زدن است و تانک‌های دشمن در ذوالفقاری را نیز در میان کوه‌های بلند نشان داده در حالی که ذوالفقاری "کوی" است به معنای محله و برزن و نه "کوه" ! و پوشش کنار رودخانه بهمنشیر نیز نخلستان است...

4-در صفحه 17 سطر اول کلمه ی « بیابان » صحیح است .

 

5-در صفحه 18 مصراع دوم  بیت سوم  به این صورت اصلاح شود  : این    سینه    ، خانه ی تو و این دل ، سرای تو

6-در صفحه 25 یک سوال خود ارزیابی مانند خود ارزیابی های دیگر اضافه شود .

7-در صفحه 30 کلمه «ستاش»  به « ستایش  » اصلاح شود .

 فارسی  ( مهارت های نوشتاری )   

-در صفحه 21 تمرین 1 کارگاه نویسندگی زیر کلمات  « محبت ،  پرسیدن و  نهراسیم » خط کشیده شود .

-در صفحه 46 تمرین 3 کلمه ی  « متفق »  به « مشفق » اصلاح گردد.

-در صفحه 59 درس دهم سوال 2   علامت تشدید روی « فضلا » حذف و کلمه ی « ریاضی » اضافه شود.

 

مطالعات اجتماعی

-در صفحه 20 موقعیت 1 اصلاح گردد. ( به جای کلمه حسن ، سعید درج گردد)

داوود  از یکی از دوستانش می شنود که سعید پشت سر او حرف هایی زده است . داوود هم تصمیم می گیرد که دیگر با سعید حرف نزند و جواب سلام او را ندهد . او همان روز اسم سعید را از تیم مسابقه شان خط می زند ...

-در صفحه 29 نمودار ستونی تولید گندم  ، به جای تُن ، میلیون تُن صحیح است .

- در صفحه 68 نمودار دایره ای برنامه روزانه ،  رنگهای مشخص شده با توجه به ساعات در نظر گرفته شده  تصحیح گردد.

- در صفحه 9 کار برگه  ، کار برگه شماره 8 ، استان فارس در نقشه نوشته نشده است .

- در صفحه 13 کار برگه  ، کار برگه شماره 12 ، بهتر است به جای جمله نوشته شده ، این جمله آورده شود : مراقب بودیم ،در ها را ببندیم تا گرمای بخاری هدر نرود .

- در صفحه22 کار برگه  ، کار برگه شماره 21، در نقشه  ی جنوب ایران ،  «کویت » در جای مناسب نوشته نشده است ، اصلاح شود.

 ریاضی

1-صفحه ی 7 سوال 4 کار در کلاس . در اصل باید 18 به روی 27 باشد . 23 اشتباه است .       در صفحه 16  فعالیت دوم به یکی از حالت های زیر اصلاح گردد.

     3  =                  =               1 =

...=               1   =               1 =

2-      در صفحه 18 عبارت  به این صورت  اصلاح شود.

  ×  =  = (5 × 3 )÷ (7 × 4 ) =  =  ÷  =  ÷

3-    در صفحه 19 تمرين دوم، عبارت سوم به صورت زير اصلاح شود. 

4-     در صفحه 22 در تمرين دوم فعاليت، گسترده اعشاری 3/ 2 به شرح زير اصلاح شود.

1+ 1+ 0/1+ 0/1  + 0/1= 2/3

5-       در صفحه 24 تمرين دوم كار در كلاس عبارت 2   به شرح زير اصلاح شود.

 +  + 2 =  +  + 2 =  + 2 = 2 

 

6-      در صفحه 31 تمرين دوم عبارت سوم به صورت زير اصلاح شود.

1/11 1/11=1/2321

7-    در صفحه 43 فاصله بين عبارت طول ساعت و تساوي اضافی است.

8-    در صفحه 65 تمرین 4 تقریب کمتر از 0/1 به تقریب کمتر از 0/01 اصلاح شود.

 

9-    در صفحه 79 تمرین دوم عبارت چهارم به عبارت     020/× 2   -     0/25÷ 2     اصلاح گردد.

10-   در صفحه 91 در تمرين دوم فعاليت عبارت نسبت ضلع به محيط به صورت نسبت ضلع به مساحت اصلاح گردد.

11-    در صفحه 92 تمرين سوم به شرح زير اصلاح شود.

3 كيلوگرم رنگ آبي با 9 كيلوگرم رنگ زرد مخلوط مي شود تا 12 كيلوگرم رنگ سبز به دست آيد.

12= 9+3= زرد + آبي = سبز

  صفحه 93 كار در كلاس عبارت زير حذف شود.

 

.......... = .........  2- .............  3= در مورد عددهاي دو برابر شده

 

13-    كار در كلاس صفحه 94 عبارت اول به صورت زير اصلاح شود.

صفحه 108 در فعاليت اول به جدول يك ستون جمع اضافه شود   

   

 13. در صفحه 110 مساله 1 داخل جدول به صورت 10 گاو و 10 مرغ و عدد 600  به 60  اصلاح شود

14- در صفحه 133  تبديل واحدها به شرح زير اصلاح گردد:

سانتي متر مكعب ............... = ............ سانتي متر× ........... سانتي متر× ............ سانتي متر = 1 متر ×1 متر ×1 متر = 1 متر مكعب

دسي متر مكعب ................ = .............. دسي متر ×.............دسي متر × .................. دسي متر = 1 متر×  1 متر × 1 متر = 1 متر مكعب

15-  در صفحه 143 تمرين دوم در مختصات متوازي الاضلاع عبارت [25/4]  سمت راست به  [75/5 ] اصلاح شود. 

16- در صفحه 146 فعالیت  2 یکی از نماد های مختصات نقاط اضافه است . (5 نماد برای 5 نقطه  نیاز است )

17- در صفحه 149 تمرین دوم صفحه شطرنجی محور های افقی و عمودی تا 9 واحد ادامه یابد .

 18-    در صفحه 3 کتاب درسی  متن زیر آورده شده است.  

"کسرها و اعداد مخلوط دو نمایش مختلف از یک چیز هستند.  نوشتن یک عدد به صورت عدد مخلوط باید تعداد واحد های کامل را تشخیص دهیم و کسری از واحد کامل را نیز تعیین کنید. واحد کامل با توجه به موضوع مربوط متفاوت خواهند بود."

به نظر می رسد شیوه نگارش و درک این متن برای دانش اموز ششم ابتدایی کمی سنگین و دشوار است.

 19-  در رابطه با مفهوم درجه ، که چرا دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم می کنیم؟ علت را کتاب اینگونه بیان کرده است.  " این عدد را به این دلیل انتخاب کردند که اگر از روی کره زمین به دو طرف کره خورشید که دایره دیده می شود نگاه کنیم این زاویه باز شده یک درجه است واگر 360 تا خورشید را کنار هم قرار دهیم یک دور کامل دیده می شود. بنابراین یک درجه مقدار زاویه ای است که از روی کره زمین ضلع های آن در دو طرف خورشید قرار می گیرند."

 

آیا دانش آموزدر سال های گذشته  با مفهوم کره اشنایی پیدا کرده است ؟

پبشنهاد می گردد علت را با زبانی ساده تر بیان نمایند.

20- در صفحه 62 مثال زیر آورده شده است.

"(فرض کنید) دقت خط کشی که فقط واحدهای سانتیمتر را دارد 1 سانتیمتر است. یعنی این خط کش کمتر از یک سانتیمتر را مشخص نمی کند." چون دقت خط کش های دانش اموزان میلی متر است. بهتر بود مثال دیگری ذکر می شد.

در سوالی پرسیده شده دقت اندازه گیری کیلومتر شمار را بیان کنید؟ به نظر نمی رسد دانش آموزان با مفهوم کیلومتر بر ساعت آشنایی داشته باشند.

 

21- در این فصل صفحه 64 مفهوم "تقسیم اعداد اعشاری تا دو رقم اعشار" توضیح داده شده است. در صورتی که در فصل دوم صفحه 34 از دانش آموز خواسته شده تا حاصل تقسیم های زیر را تا 2 رقم اعشار حساب کنند.

22- در صفحه 72 چنین سوال مطرح شده است . "با استفاده از ماشین حساب و با روش قطع کردن و با تقریب کمتر از  1/0 محل آن کسرها را روی محور زیرتعیین کنید." که یکی از بهترین سوالات کتاب است.

23- در این فصل در سوالات متعددی به دانش آموز کسری داده شده است و از او خواسته شده است تا با تقسیم صورت بر مخرج کسر عدد اعشاری آن را با تقریب خواسته شده محاسبه کند. دانش آموزان در فصل دوم با تقسیم اعداد اعشاری آشنا شده اند و هدف از این فصل نیز آموزش تقسیم نیست. پس بهتر آن بود تا از دانش آموز خواسته می شد این عملیات را با ماشین حساب انجام دهد و تنها بر روی تقریب زدن عدد حاصل تمرکز کند.

نقد وبررسی تفکر وپژوهش

 

اشتباه  در کتاب تفکر و پژوهش!!

...و هنگامی که به کارخانه برگشت، برای خرس یک لباس کار آورد، و به او گفت ریشت را بزن، او مثل بقیه کارگران کارت حضور و غیاب را ساعت زد. ‌نگهبان کارخانه او را پشت ماشین بزرگی برد و به او گفت که چه باید بکند. ‌خرس سرش را تکان داد که یعنی چشم. نقد بر این داستان: نویسنده در این داستان این ذهنیت را در خواننده یا شنونده  ایجاد می کند که ((ریش نماد کثیفی و آلودگی !!و تراشیدن آن نماد تمیزی و تمدن است)).

عجیب است اگر بگوییم مولفین محترم نادانسته این مطلب را گنجانده اند!! !!باشد که اصلاح گردد.لازم به توضیح اینکه خرس داستان در ابتدا موجودی کثیف و بدبو معرفی شده و با تراشیدن ریش و...تمیز شده است!!

 آیا روش‌ها و محتوای این برنامه درسی هم راستا با رویکرد مزبور می‌باشد؟ و از همه مهمتر آیا مربیان کارآزموده‌ای برای این امر آموزش دیده‌اند؟ اما اگر این درس و درس های مشابه، ربطی به رویکرد مذکور ندارد پس وظیفه آموزش و پرورش در این زمینه چه می‌تواند باشد و چه انتظاراتی از آن می‌رود!

 

آیا درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی در راستای مهمترین هدف برنامه «فبک» یعنی «فکر پروری در مدارس» طراحی شده است؟

اگر بله :

1 . این درس در قالب فعلی چه ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد؟

2 . آیا تدریس این درس در مدارس به تقویت تفکر در کودکان می‌انجامد؟

3 . آیا مقدمات لازم برای این نوع آموزش به ویژه تربیت مربیان کار آزموده فراهم شده است؟

4 . آیا راهنمایی که در اختیار معلمان قرار گرفته و آموزش چند ساعته معلمان برای کسب صلاحیت‌های لازم کافی است؟

5 . آموزش پژوهش و کندو کاو چگونه می‌تواند توسط این طرح تضمین شود؟

اگر خیر:

1 . آیا این درس با توجه به اهداف و توضیحاتی که در کتاب راهنمای معلم ارائه شده راه بجایی خواهد برد؟

2.آموزش و پرورش چه طرح‌هایی برای آموزش تفکر در مدارس تدارک دیده است؟

3 . در این زمینه چه انتظاراتی از آموزش و پرورش می رود؟

4 . چه مقدماتی برای بردن تفکر به مدارس لازم است؟

5 . آیا آموزش و پرورش ما با چهارچوب نظری موجود، می‌تواند آموزش تفکر در مدارس را پی گیری کند؟

6 . در این زمینه تهدیدها، فرصت‌ها، پیشنهادات، راه کارها و نگرانی‌ها کدام هستند؟ با آرزوی توفیق برای همه همکاران گرامی

نوشته شده توسط شمس الدین رجبی

 

برگرفته از سایت: علمی آموزشی


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |